Szükséges iratok

A tulajdonjog változás nyilvántartásba vételéhez csatolni kell:

  • a tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat – tanúk közreműködése esetén az okiraton feltüntetve két tanú olvashatóan leírt nevét, lakóhelyét (címét), ezt követően a saját kezű aláírásukat – (vagy a tulajdonszerzést igazoló közokirat) eredeti példányát
  • a teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei:

 • a jogügylet tárgyát képező jármű azonosítói (rendszám, alvázszám), valamint gyártmányadatai
 • a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságot igazoló okmányának sorszáma, lakcíme
 • jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, képviselőjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék- illetve nyilvántartási száma
 • a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása
 • a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély, törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, időpontja
 • az időpont, amikor a jármű az új tulajdonos birtokába kerül, valamint a birtokba vételkor a kilométerszámláló műszer által jelzett érték (km-óra állás) adata
 • a jogügylet hatályba lépésének időpontja
 • a felek nyilatkozata, mely szerint teljesítik bejelentési kötelezettségüket az előírt határidőn belül
 • a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit
 • a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt
 • a jármű korábban kiadott törzskönyvét (amennyiben kiadásra került)
 • a műszaki érvényességet igazoló Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható
 • ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást és a régi rendszámtáblákat

A tulajdonjog változás nyilvántartásba vételéhez be kell mutatni:

 • a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetének fennállásáról szóló igazoló eszközt
 • a 60 napnál nem régebben elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot
 • a személyazonosságot igazoló érvényes okmányt (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély) és a lakcímkártyát (ha van)
 • vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást
  (készpénzátutalási megbízást – csekket – az okmányirodában adnak ki, melyre az adóazonosító jelet illetve az adószámot fel kell vezetni)

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén szükséges:

 • 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat, vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata
 • közjegyzői hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata
 • eljárási jogosultságot igazoló okiratok (pl.: teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás)
 • az eljáró természetes személy személyazonosító okmánya, lakcímkártyája (ha van)

Képviseleti eljárás esetén mellékelni kell:

 • teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást .

A nyomtatványokat, letöltheti a nyomtatvány letöltés menüpontból.